Skabende kreative processer

Undervisningen skal gennem skabende kreative processer og billedsamtaler søge at fremme elevens evne til at se, sanse og forstå verden og benytte billedsproget som et personligt meddelelsesmiddel til at udtrykke iagttagelser, oplevelser, fantasi, følelser og holdninger og herved styrke bevidstheden om sig selv. Undervisningen skal, inden for kunstens hovedområder, give eleven nuancerede erfaringer med billedelementer som linje, flade, form og tekstur samt kompositoriske principper og bibringe eleven nødvendig viden om værktøjer og teknikker, således at dennes æstetiske og håndværksmæssige kompetencer øges og muliggør udvikling af et eget billedudtryk.

Nysgerrighed og skaberlyst

Undervisningen skal bidrage til elevens nysgerrighed og skaberlyst og understøtte dennes tillid til egen betydning og handlemulighed ved at sikre, at det skabte får væsentlig del i den lokale kultur. Undervisningen skal medvirke aktivt til et trygt skolemiljø, hvor alle kan vokse og trives og blive i stand til at håndtere egne og andres konflikter og følelser hensigtsmæssigt, indgå i sociale relationer, få en positiv selvopfattelse samt nødvendig situationsfornemmelse.

Mål

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

arbejde med former, struktur og komposition i forskellige billedudtryk.

gøre brug af faglige begreber i billedsamtaler.

iagttage, beskrive, fortolke og vurdere egne og andres billeder.

eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer.

udnytte sanseindtryk fra omgivelserne i eget billedudtryk.

genkende kunstkategorier og genre.

anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden.

Benytte forskellige medier i forbindelse med kunstens bearbejdning.

i højere grad opnå forståelse af kunsthistorien og denne tids arbejdsmetoder.

fungere i forskellige organisationsformer.

engagere og indleve sig i et arbejde

Indhold

Arbejdet tager udgangspunkt i temaer. Hertil er knyttet en række aktiviteter, der tilgodeser fagets grundlæggende principper og metoder.

Organisering

Indholdet på linjen er overvejende praktisk orienteret. Undervisningen tilstræber at rumme flere organisationsformer:

Holdundervisning

Teori, fælles oplevelser, evalueringer, hvor læreren primært fungerer som underviser, videnkilde og motivator.

Gruppearbejde

Der lægges vægt på samtaleundervisning samt gruppearbejde, hvor eleverne i grupper af varierende størrelse løser opgaver med underviseren som supervisor (vejleder og støtte).

Holdundervisning

”Produktfremstilling”, skriftlig evaluering. Læreren fungerer som vejleder og støtte.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevens forudsætninger og kompetencer. Fagene matematik, dansk, samfundsfag og religion inddrages løbende i den daglige undervisning på linjen.​

Menu