Kommunen​

Den tværfaglige støtte er en af skolens styrker, og vi har en høj succesrate. På denne side kan du læse om de ydelser, som skolen tilbyder udover undervisning.​​

Psykolog

Den tværfaglige støtte er en af skolens styrker, og vi har en høj succesrate. På denne side kan du læse om de ydelser, som skolen tilbyder udover undervisning.​​

Anbringelse

Skolen råder over ti pladser til anbragte unge. Kommunen har pligt til at informere skolen om, at der er tale om en anbringelse, og skolen skal orienteres herom senest ved indmeldelse af eleven. Skolen skal have kopi af §50 undersøgelse og handleplan.​

Social støtteforvaltning

Udover almindelig støtte i undervisningen kan der ydes specialstøtte til elever med særlige behov. Omfanget og indsatsen af støtten fastlægges individuelt efter aftale med samarbejdspartnerne.

De fleste aftaler om særlig støtte indgås med kommunen i forbindelse med indmeldelse af eleven. Det hænder dog, at skolen først bliver opmærksom på elevens vanskeligheder, når skoleåret er godt i gang. Er dette tilfældet, tager vi kontakt til forældrene og orienterer dem om situationen. Når vi har fået forældrenes samtykke, kontakter vi herefter kommunen med ansøgning om støtte til den pågældende elev.

Støtteindsatsen evalueres såvel skriftligt som mundtligt efter aftale med samarbejdspartnerne.

Ved anbringelser skal der altid laves en aftale om social støtte, så skolen har mulighed for at følge op på kommunens handleplan.

Skolens sociale indsats varetages vores socialpædagoger, hvis primære opgave er at sikre de opstillede mål i handleplanen. Det socialpædagogiske team tilrettelægger indsatsen for den enkelte elev ud fra deres særlige behov, funktionsniveau og udviklingsniveau.

I de fleste tilfælde oprettes aftalen med baggrund i elevens manglende sociale færdigheder, men der kan også laves aftale om en særlig indsats omkring hygiejne eller praktiske forhold som f.eks. køb af togbillet, tøj. Hvor skolen forventes at udføre opgaver, der normalt varetages af hjemmet, opretter vi en individuel aftale.

Omfanget af skolens indsats vurderes i hvert enkelt tilfælde ud fra en beskrivelse, der er beskrevet i hæftet ”Fritidsstøtte – oversigt over ydelser 2020-2021”, der fremsendes til kommunen sammen med ansøgning om støtte.

I 2020 er prisen 298 kr. pr time, som betales i fire rater i skoleårets 42 uger og reguleres løbende jf. evalueringen. Kommuner bedes oplyse EAN nummer til brug for opkrævning.

Menu