Passe og pleje vilde dyr

På Vilde Dyr kan eleverne først og fremmest opnå indsigt i de forskellige arter, der lever vildt i den danske natur, herunder viden omkring naturens kredsløb med dyrene som central spiller. Eleverne lærer at begå sig i naturen og at omgås naturen og dyrene på en måde, så det menneskelige aftryk er så lidt skadeligt som muligt.

Teori og praksis

Undervisningen på linjen Vilde Dyr er tilrettelagt således, at en veksling mellem teoretiske og praktiske opgaver kommer til at danne rammen om elevernes udvikling. Eleverne vil gennem disse opgaver skulle tilegne sig viden og forståelse for hvad der skal til for at de forskellige dyrearter kan overleve i naturen. Vi ønsker, at eleverne oplever dyrene på nærmeste hold – blandt andet gennem samarbejde med lokale dyreparker.

Mål

Målet med undervisningen på Vilde Dyr er at skabe en grundlæggende forståelse for, hvordan vilde dyr lever, og hvad der er vigtigt for deres overlevelse. Undervisningen vil tage udgangspunkt i danske og udenlandske vilde dyr. Sidstnævnte gennem besøg og praktikker i forskellige dyreparker på Djursland.

Undervisningen skal derudover være med til at eleverne:

tilegner sig viden om og forståelse for de vilde danske dyr.

gennem oplevelser med naturen opnår indsigt i vigtige sammenhænge og derved udvikler tanker og sprog, der kan skabe deres hverdag.

tilegner sig færdigheder som fremadrettet kan være brugbare i arbejdslivet.

får indsigt i vigtigheden i at kunne arbejde i grupper, men også hvilken værdi der ligger i at selv kunne udrette noget.

får forståelse for, hvordan man mest hensigtsmæssigt færdes i naturen.

får en grundlæggende viden om fisk i de danske vande.

får en grundlæggende viden om dyrene i de danske skove.

får en grundlæggende viden om de dyr, som lever i Zoologiske haver.

kan videreformidle den viden, de har tilegnet sig

gennem praktisk arbejde får skabt et produkt.

kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.

har viden om naturfaglige ord og begreber.

kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder anvende digitale databaser.

får viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

kan designe og afprøve enkle produkter.

kan deltage i dissektion af dyr.

Indhold

Undervisningen kommer primært til at finde sted i skolens lokaler og den omkringliggende natur. I nogle forløb vil den dog blive flyttet til lokale dyreparker.

Undervisningen i skolens lokaler og den omkringliggende natur vil primært omhandle danske dyr og fisk og følge forskellige arter fra fødsel til død. Eleverne skal således gennem teoretiske og praktiske opgaver følge dyrene og f.eks. få kendskab til krondyrets cyklus i de omkringliggende skove.

Den del af undervisningen, der finder sted hos samarbejdspartnere, vil tage udgangspunkt i de mere eksotiske dyre- og fiskearter, og omfatter alt fra hajer til løver. Eleverne får endvidere indsigt i arbejdet som dyrepasser og de opgaver, der følger med dette.

Organisering

Linjen vil forsøge at fremme elevernes glæde og forundring ved naturen gennem tavleundervisning/oplæg samt oplevelser i naturen og diverse dyreparker.

Arbejdet vil skifte mellem undervisning på holdet (hvor lærerne primært vil stå for undervisningen), gruppearbejde (hvor eleverne sammen tilegner sig viden og læreren primært vil være vejleder), og individuelt arbejde (hvor eleven kan fordybe sig i specifikke emner).

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og planlægges ud fra disse. Eleverne inddrages i valget af linjens indhold, så de oplever medbestemmelse og ejerskab.

Undervisningens primære base er efterskolen, men der vil blive lagt vægt på at komme så meget ud ad huset som muligt.

Eleverne på denne linje skal være indstillet på at tilbringe mange timer i naturen – uanset vejret.

Menu