Visitation – Indstilling

Når forældre, sagsbehandlere, anden fagperson eller man selv vil undersøge, om det er muligt at blive visiteret til STU på Efterskolen Helle vil det typisk være nedenstående procedure, som følges:

Relevante papirer sendes af det kommunale visitationsudvalg til:

Efterskolen Helle
Dyrehavevej 28
8500 ​Grenå
Att. Forstander Poul Bang

De relevante papirer, der kan være tale om er:

a) Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge, eller lign. (skal vedlægges)

b) PPR materiale

c) Skolepapirer fra seneste skolegang eller andet tilbud (statusbeskrivelser og standpunktsudtalelser)

d) Uddannelsesplan udarbejdet af UU-vejleder

e) Beskrivelser fra evt. botilbud.

Alle tilsendte papirer behandles med fortrolighed.

2. Sagsbehandleren skal lave en tillægsskrivelse, hvoraf det fremgår, at der anmodes om en indstilling og til hvilket tidspunkt. Sagsbehandleren noterer ligeledes, om der fra kommunen er forhåndsgodkendt et STU-forløb.

3. Ofte er indstillingen vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende bruger, forældre, skoleklasse, sagsbehandler, UU-vejleder og andre.

Herefter vurderes indstillingen på et visitationsudvalgsmøde på Efterskolen Helle. Efterfølgende bliver der givet en skriftlig tilbagemelding til sagsbehandleren om mulighederne for at tilgodese indstillingen.

Menu